Het realiseren van mestopslag in het buitengebied stuit vaak op het krijgen van een vergunning. Om de slagingskans te vergroten, is het zaak om goed beslagen ten ijs te komen. Geen steken laten vallen op het gebied van veiligheid en milieu, en een goede landschappelijke inpassing, vergroten de kans op succes.

Mestopslag in het buitengebied biedt vaak praktische voordelen.

Als er extra mestopslag nodig is, lukt het niet altijd om daar binnen het bouwblok ruimte voor te vinden. Het ligt dan voor de hand om te zoeken naar mogelijkheden buiten het bouwblok. Soms is het maken van mestopslag in het buitengebied ook logistiek handig om mest op te kunnen slaan bij de grond waarop de mest uitgereden moet worden.Een lastig punt is dat gemeenten hier niet op zitten te wachten. Overheden hebben in bestemmingsplannen aangegeven dat er niet buiten het bouwblok gebouwd mag worden. Dat geldt ook voor mestopslag.‘In de praktijk zijn er vaak wel mogelijkheden om mestopslag buiten het bouwblok toch voor elkaar te krijgen. Maar simpel is dat meestal niet’, zegt Sjoerd Faber van PAS Mestopslagsystemen. Volgens Faber is het wel enigszins begrijpelijk dat overheden niet erg genegen zijn om af te wijken van hun ruimtelijke ordeningsbeleid. ‘In de afgelopen decennia zijn er in de noordelijke provincies, met name in Groningen en Noord-Drenthe, vele mestopslagen in het buitengebied verrezen. Dat gebeurde lang niet altijd volledig legaal. Provinciale overheden hebben gemeend om daar paal en perk aan te moeten stellen en zijn met striktere regelgeving gekomen.’ De ervaring van Faber is dat gemeenten soms wel willen meewerken aan de realisatie van mestopslag in het buitengebied als de initiatiefnemer met goede argumenten komt. ‘Denk bijvoorbeeld aan verkeersveiligheid. Soms is die gediend met het maken van mestopslag op een andere plek dan het bouwblok van de boerderij.’

Burgemeester aan te pas

Akkerbouwer Hendrik Moed in Onstwedde is een jaar bezig geweest om vergunning te krijgen voor het plaatsen van een foliebassin voor 1.800 kuub mest. ‘Er was een gesprek met de burgemeester van Pekela nodig om de gemeente ervan te overtuigen dat mestopslag in het buitengebied een goede keuze zou zijn.’Bij het maken van mestopslag in het buitengebied is een omgevingsvergunning bijna altijd verplicht. Als de mestopslag kleiner is dan 2500 m3 en/of 750 m2 en voldoet aan de bouwregels van het bestemmingsplan, is een Melding Activiteitenbesluit soms toereikend. ‘Maar het blijft opletten. Wil je bijvoorbeeld een foliebassin aanleggen, dan ziet de overheid dat niet als een bouwwerk. Dat geldt echter wel voor het hekwerk dat om het bassin geplaatst moet worden. En dat kan het verschil betekenen tussen een melding of het verplicht aanvragen van een vergunning’, verduidelijkt Faber.

Goede wil tonen

Akkerbouwer Moed probeerde zo veel mogelijk mee te werken met de gemeente. Hij ging bijvoorbeeld mee met de wens van een ambtenaar die vond dat een zwart hek rond het mestbassin landschappelijk mooier zou zijn dan een groen hek. Ook zaaide hij het talud rond het bassin in met bermgras in plaats van het te bedekken met worteldoek zoals hij eigenlijk van plan was.

Volgens Faber van PAS Mestopslagsystemen is een coöperatieve houding richting gemeente de enige manier om mestopslag in het buitengebied voor elkaar te krijgen. ‘Je bent afhankelijk van de welwillendheid van de gemeentelijke overheid. Zorg daarom dat je een goed plan maakt waarin veiligheid en milieu niet ter discussie komen te staan. Zoek het overleg met de gemeente en werk mee aan wensen op het gebied van landschappelijke inpassing.’